Taiwanese Society for Investigative Dermatology(TSID)

OrganizerTaiwanese Society for Investigative Dermatology (TSID)

Co-OrganizerTaiwanese Dermatological Association (TDA)

President of TSIDSung-Jan Lin, M.D., Ph.D.

Secretary General of TSIDYi-Shuan Sheen, M.D., Ph.D.

Conference ChairNan-Lin Wu, M.D., Ph.D.

Secretary GeneralHua-Ching Chang, M.D.

Abstract Reviewing Committee: Chun-Bing Chen (Chair)

Jen-Yu Wang, Ching-Ying Wu, Cheng-Yuan Li, Shang-Hung Lin, Ming-Hsiu Lin, Tsu-Man Chiu, Pei-Lun Sun, Chao-Kai Hsu, Kai-Che Wei, Yuan-Hsin Lo (in alphabetical order)

Scientific Committee: Wei-Ting Tu(Chair)

Chaw-Ning Lee, Po-Wei Huang, Hsing-San Yang, Wei-Ting Liu (in alphabetical order)

Reception: Wei-Tai Yu (Chair)

Wei-Cheng Fang, Wei-Yao Wang, Huei-Jing Wang, Kuan-Yu Chu, Li-Wen Chiu, Yng Sun, Yang-Yi Chen, Chieh-Hsun Chen, Po-Wei Huang, Ting-Ting Yang (in alphabetical order)

Conference SecretaryChia-Jung Lin