Taiwanese Society for Investigative Dermatology(TSID)

Organizing committee
Organizer:Taiwanese Society for Investigative Dermatology (TSID)
Co- Organizer:Taiwanese Dermatological Association (TDA)
President of TSID:Pui-Yan Kwok, MD, PhD
Secretary General of TSID:Chih-Hung Lee, MD, PhD
Conference Chair:Yi-Ju Chen, MD, PhD
Secretary General:Teng-Li Lin, MD
Abstract Reviewing Committee:Chao-Kai Hsu, Chieh-Shan Wu, Chien-Hui Hong, Chun-Bing Chen, Chun-Wei Lu, Hsien-Yi Chiu, Hua-En Lee, Nan-Lin Wu, Sung-Jan Lin, Tak-Wah Wong, Tom Chan, Wei-Tai Yu, Yi-Shuan Sheen
Yung-Tsu Cho, Yu-Ping Hsiao (in alphabetical order)
Scientific Committee:Chao-Kai Hsu, Chih-Chiang Chen, Tak-Wah Wong (in alphabetical order)
Reception:Han-Chi Tseng, Yu-Ching Weng (in alphabetical order)
Conference Secretary:Chia-Jung Lin